دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-182